Forum Pengguna Komunikasi dan Multimedia Malaysia (CFM)
Communications and Multimedia Consumer Forum of Malaysia

Borang Jemputan Penceramah
Speaker Request Form

Bahagian (A): Butiran Maklumat Program
Program Information Details
Nama Program
Program Name
Nama Penganjur

Organizer

 

Jenis Program

Program Type

 

Ceramah Kesedaran         Pameran Kesedaran         Seminar/Bengkel

 

Sukan/Rekreasi                  Karnival/Jualan                  Lain-Lain:

 

 

Ringkasan Program
Program Summary 

 

Tarikh/Masa Program
Program Date/Time
Tarikh          :                                                 Tarikh        :

Masa Mula :                                                 Masa Akhir:

Tempat (dalam alamat penuh)

Venue (In-Full Address)

 

 

 

 

 

 

Tajuk Ceramah Yang Diminta

Requested Topic  for Speaking Slot

 

Bahagian (B): Butiran Peserta Program
Program Background
Tetamu Kehormat/Perasmi/VIP

Program Honorable Guests/VIP

 

Kumpulan Sasaran

Target Audience

 Bilangan Peserta :

 

*Kategori Peserta :

(*Kategori Peserta adalah seperti kanak-kanak, remaja, belia,dewasa,warga emas)

 

Kumpulan Umur   :

Pengetahuan Dalam Industri Telekomunikasi dan Multimedia

Knowledge in Telecommunication and Multimedia Industry

Kurang           Asas          Pertengahan          Mahir

 

Bahagian (C): Kemudahan Yang Disediakan
Facilities Provided
 

Jenis kemudahan yang disediakan

Type of facilities provided

 

Kerusi :              (Unit)   Meja:               (Unit)    Alas Meja:                (Unit)

 

WiFi : (Ya/Tidak)  Plug Elektrik : (Ya/Tidak)   Komputer: (Ya/Tidak)

 

Projektor: (Ya/Tidak)        Lain-Lain:

(Nyatakan)

 

Bahagian (D): Maklumat Pegawai Program Untuk Dihubungi
Nama Pegawai untuk dihubungi  

 

Nama Organisasi
Emel  

 

No Tel (Pejabat)
No Tel (Bimbit)

 

Maklumat Penting

  • Sila pastikan semua maklumat diatas telah diisi dengan betul dan jelas.
  • Sila kembalikan borang ini kepada sekretariat CFM menerusi emel event@cfm.my selewat-lewatnya dalam tempoh dua hari daripada tarikh pihak tuan/puan menerima borang ini.
  • Kegagalan untuuk melengkapkan dan mengembalikan borang ini kepada pihak CFM menerusi kaedah diatas boleh menyebabkan jemputan untuk menjadi penceramah daripada pihak tuan/puan kepada CFM tidak dapat dipenuhi.